Go to Top

Vernietiging en nietigheid besluiten VvE

De kantonrechter Utrecht heeft op 15 januari 2014 de volgende uitspraak gedaan in een appartementsrecht-zaak.

Hoog Catharijne B.V. is bezig met het (her)ontwikkelen van het Winkelcentrum Hoog Catharijne, waarvan onderdeel uitmaakt de traverse over de huidige Catharijnebaan. In dat kader heeft zij ten behoeve van de overbouwing van de Stationsstraat op 27 augustus 2009 een sloopvergunning en op 29 augustus 2009 een bouwvergunning gekregen. De VvE en [A], eigenaar van het appartementsrecht bekend als [adres 2] (verder: [A]), hebben tegen deze besluiten bezwaar gemaakt. Op 15 februari 2010 heeft Hoog Catharijne B.V. met de VvE, vertegenwoordigd door [A] (voorzitter) en [A] in persoon een vaststellingsovereenkomst gesloten. In die vaststellingsovereenkomst zijn zij onder meer overeengekomen dat [A] en de VvE de tegen de sloopvergunning en bouwvergunning bezwaren zal intrekken en dat Hoog Catharijne B.V. haar bouwplan zal aanpassen.

Een appartementsrechteigenaar genaamd Timeless verzoekt de kantonrechter de besluiten nietig te verklaren danwel de besluiten te vernietigen.

De VvE heeft aangevoerd dat de kantonrechter niet bevoegd is zich uit te laten over de nietigheid van de besluiten. De kantonrechter oordeelt daarop dat zowel vanuit proceseconomisch oogpunt als gelet op het feit dat de oordelen omtrent nietigheid en vernietigbaarheid zo dicht bij elkaar liggen, de kantonrechter wel bevoegd is van de zaak kennis te nemen, zowel waar het de nietigheid als de vernietigbaarheid van de door Timeless gestelde besluiten betreft.

Ten eerste heeft Timeless zich beroepen op de nietigheid van het besluit tot vaststelling van de balans- en exploitatierekening 2012.

De kantonrechter overweegt als volgt. Zoals blijkt uit de uitnodiging met bijlagen voor de vergadering van eigenaars van 23 april 2012 heeft de VvE de leden de noodzakelijke financiële stukken (jaarstukken 2012 en begroting 2013) gestuurd, voorzien van een toelichting. De vergadering op 23 april 2012 waarin die stukken zijn voorgelegd aan de vergadering van eigenaars is verder binnen de voorgeschreven termijn van zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden. De kantonrechter concludeert dat de VvE daarmee aan de genoemde verplichtingen heeft voldaan.
Verder concludeert de kantonrechter, kort gezegd, dat uit de stukken voldoende de vermogenspositie van de VvE blijkt en dat het besluit daardoor niet nietig is.

Timeless heeft ter onderbouwing van haar beroep op de vernietigbaarheid van het in de vergadering van 23 april 2013 genomen besluit eveneens gesteld dat de in de exploitatierekening opgenomen resultaten van warmteverbruik en elektriciteit onjuist zijn, althans onvoldoende controleerbaar. Daarmee is volgens Timeless het besluit tot goedkeuring van de exploitatierekening in strijd met de redelijkheid billijkheid.
Daartegenover heeft de VvE het volgende aangevoerd. Het verbruik van warmte en elektriciteit is in die zin nog niet controleerbaar dat de feitelijke gegevens over 2012 nog ontbreken. De eindafrekening volgt namelijk pas in het najaar van 2013 en was op het moment van de vergadering van 23 april 2013 nog niet verwerkt.

Verder hanteert de VvE, kort gezegd, een algemene wijze van uitrekening van de stookkosten, namelijk onder andere op basis van gegevens van het nibud.

In deze algemene wijze waarop de stookkosten voor de VvE worden vastgesteld is volgens de kantonrechter geen grond voor de conclusie dat sprake is van strijdigheid met de redelijkheid en billijkheid. De verdergaande informatieverplichtingen die Timeless als verhuurder jegens haar huurders eventueel heeft, leiden niet tot een ander oordeel.

Ook de elektriciteitsrekening kan de toets van de redelijkheid en billijkheid doorstaan en wordt niet vernietigd.

Ook het sluiten van de voormelde overeenkomst kan echter, zoals de VvE terecht heeft aangevoerd, niet worden gekwalificeerd als een besluit dat voor vernietiging in aanmerking komt, aangezien het niet een besluit is van een van de genoemde organen is van de VvE.

Concluderend wordt het verzoek tot vernietiging van Timeless ten aanzien van de besluiten genomen in de vergadering van 23 april 2013 afgewezen.


Heeft u vagen over dit bericht of behoefte aan direct advies, neem dan kosteloos contact op met Advocatenkantoor Hoveijn. Advocatenkantoor Hoveijn is onder andere gespecialiseerd in aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht en vastgoedrecht.