Go to Top

Uitspraken

Offerte per e-mail op tijd verstuurd maar te laat ontvangen: uitgesloten van deelname

Dit advies van de commissie van aanbestedingsexperts is om verschillende redenen interessant. Ten eerste vanwege het oordeel dat de klacht over de korte tijd tussen de laatste nota van inlichtingen en de datum van inschrijving niet tijdig onder de aandacht is gebracht, en om die reden isafgewezen. Ten tweede vanwege de uitleg van het moment dat de offerte in het bezit is van aanbesteder. De commissie is van oordeel dat …Read More

De rechtbank Utrecht gebiedt tot intrekking van de gunningsbeslissing en herbeoordeling van de inschrijving

De rechtbank Utrecht gebiedt tot intrekking van de gunningsbeslissing en herbeoordeling van de inschrijving in de volgende uitspraak. De gemeente heeft onder andere niet goed beargumenteerd waarom eiser minder punten kreeg van het beoordelingsteam dan de winnaar. 5.4. De voorzieningenrechter stelt vast dat het Hof van Justitie van de Europese Unie zich in het arrest in deze zaak van 14 december 2016 (ECLI:EU:C:2016:948) niet over deze kwestie heeft uitgelaten, omdat …Read More

Rechtbank verwerpt het middel loting en oordeelt tot heraanbesteding

In de volgende uitspraak heeft de rechtbank Den Haag het advies van de commissie van aanbestedingsexperts gevolgd. Hieruit blijkt dat een uitslag die voornamelijk gebaseerd is op een loting niet leidt tot gunning op basis van een vergelijkende beoordeling. Met conclusie: de Rechtbank verwerpt het middel loting en oordeelt tot heraanbesteding met hantering van een betere beoordelingsmethodiek. Hierna volgen de belangrijkste overwegingen.   3.8. Op 8 oktober 2015 heeft de Commissie …Read More

Bank mag hypothecaire lening niet opzeggen op basis van beleidswijziging

De Bank mag hypothecaire lening niet opzeggen op basis van beleidswijziging, aldus, kort gezegd, de rechtbank Rotterdam in haar vonnis van 16 juli 2015. De bank dient de hypotheek volledig te blijven financieren. Hierna volgen de belangrijkste overwegingen. 2 Feiten 2.1. [eiser] is eigenaar van drie appartementen. [eiser] is in het jaar 2000 eigenaar geworden van twee appartementen (woningen) op de adressen [adres1] te Rotterdam en [adres2] te Rotterdam. [eiser] …Read More

Marktwaarde van de auto niet relevant voor bepaling van de dagwaarde

Uit de volgende uitspraak van 17 april 2015 van de rechtbank Rotterdam blijkt dat schade aan een auto hooguit kan zijn de dagwaarde. Hierbij gaf de rechter aan dat de marktwaarde van de auto niet relevant voor bepaling van de dagwaarde is. Hierna volgen de belangrijkste overwegingen. 2.1. Het staat vast dat [gedaagde 1] aansprakelijk is voor de geleden schade en [eiseres] is in de gelegenheid gesteld haar schade te bewijzen. …Read More

Geldlening ten behoeve van een verbouwing waar de ex-geliefde ook het genot van had moet worden terug betaald

Uit de volgende uitspraak van de rechtbank te Utrecht blijkt dat een geldlening ten behoeve van een verbouwing waar de ex-geliefde ook het genot van had moet worden terug betaald.  Daarnaast is de hoogte van een afbetalingsregeling niet goed beargumenteerd zodat de rechter deze niet dwingend vaststelt. Hierna volgen de belangrijkste overwegingen. 2.1. Partijen hebben een affectieve relatie met elkaar gehad en samengewoond in de woning van [gedaagde]. Aan deze woning …Read More

Ontruiming toegewezen doordat niet aannemelijk was dat sprake was van medehuur

Uit de volgende uitspraak in kort geding van de rechtbank te Maastricht van 5 december 2014 blijkt dat de huurder te weinig feiten en omstandigheden heeft aangedragen voor het standpunt dat sprake zou zijn van medehuur. Hierdoor heeft de rechter de ontruiming toegewezen doordat niet aannemelijk was dat sprake was van medehuur. Hierna volgen de feiten en belangrijkste overwegingen. 2.1. Servatius – een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 70 van de …Read More

Openbare verkoop vanuit huis van de wanbetaler niet toegestaan

Op 1 december 2014 heeft de rechtbank Noord-Holland in kort geding de openbare verkoop vanuit huis van de wanbetaler niet toegestaan. Volgens de rechter dient in dit specifieke geval het huisrecht zwaarder te wegen dan het belang van de schuldeiser om de verkoop vanuit de woning te laten plaatsvinden. Hierna volgen de belangrijkste overwegingen. 4.1. De meest vergaande stelling van eiser tegen de door gedaagde gelegde beslagen is dat de …Read More

Buurweg mag niet met een paaltje worden afgesloten

Een pad dat oorspronkelijk door de gemeente is bestempeld als buurweg mag niet met een paaltje worden afgesloten. Dit heeft de Rechtbank te Arnhem in de volgende uitspraak van 24 september 2014 in kort geding bepaald. Hierna volgen de belangrijkste overwegingen. in conventie 4.1.Het spoedeisend belang vloeit in voldoende mate uit de stellingen van [eisers] voort. 4.2.Volgens [eisers] hebben [gedaagden] ten onrechte door middel van een paaltje de toegang tot …Read More