Go to Top

Uitspraken

Huur van een stand op bazaar is huurovereenkomst bedrijfsruimte met bijbehorende huurbescherming

De huur van een stand op bazaar is huurovereenkomst bedrijfsruimte met bijbehorende huurbescherming blijkt uit de volgende uitspraak van de rechtbank te Almere. Vanwege onenigheid had de Multi Bazaar Almere (MBA) eiser de toegang ontzegt. Volgens de rechter had MBA geen ontruimingstitel en moet eiser verplicht toegang verschaffen onder last van een dwangsom. Hierna volgt de beoordeling van de rechtbank. 4.1. De kantonrechter is van oordeel dat van een spoedeisend belang genoegzaam is gebleken. MBA …Read More

Inschrijving in een aanbestedingsprocedure zonder voorbehoud zorgt voor rechtsverwerking

De rechtbank Rotterdam heeft op 13 augustus 2014 de volgende uitspraak gedaan betreffende een Europese aanbesteding van leerlingenvervoer. Een van de inschrijvers (DVG) heeft tijdens de aanbestedingsprocedure vragen gesteld over het gunningscriterium, maar geen voorbehoud gemaakt bij inschrijving. Pas na de voorlopige gunning klaagt DVG over het gunningscriterium. Deze inschrijving in een aanbestedingsprocedure zonder voorbehoud zorgt voor rechtsverwerking. Wel klaagt DVG volgens de rechtbank terecht over een tijdelijke overeenkomst die de aanbestedende …Read More

Lagere vaststelling van de huurprijs van een bedrijfsruimte

In de volgende huurzaak is de kantonrechter na meerdere verlengingen van de huurovereenkomst overgegaan tot een lagere vaststelling van de huurprijs van een bedrijfsruimte. De kantonrechter heeft deze huurprijs op grond van economische omstandigheden zelfs lager vastgesteld dan op grond van het door partijen overgelegde deskundigenrapport, vanwege slechte(re) economische omstandigheden in het jaar voorafgaande aan de beslissing van de kantonrechter, welke periode niet was meegewogen in het deskundigenrapport. Hierna volgen …Read More

Opheffing beslag in kort geding

Het is lastig een gelegd conservatoir beslag door middel van een kort geding opgeven te krijgen. Uit de volgende uitspraak van 2 juli 2014 van de rechtbank te Utrecht betreffende opheffing beslag in kort geding blijkt dat het wel mogelijk is. De vordering waarvoor beslag is gelegd was onvoldoende aannemelijk en onterecht was vervangende zekerheid afgewezen, namelijk betaling van de vordering op de derdengeldrekening van de advocaat. Hierna volgen de belangrijkste overwegingen. 4 …Read More

Smartengeld na mishandeling

Uit de volgende uitspraak van de kantonrechter te Rotterdam blijkt dat eiser recht heeft op vergoeding van smartengeld na mishandeling. Eiser vorderde € 5.000,- aan immateriële schadevergoeding, maar de kantonrechter stelde deze schade vast op € 750,- en stelde daarnaast de geleden inkomstenderving vast op € 245,28. Hierna volgen de belangrijkste overwegingen. 4 De beoordeling van het geschil 4.1 Dat eiser door gedaagde is mishandeld staat vast, nu dit in de strafzaak bewezen is verklaard. …Read More

Aansprakelijkheid voor herstel van betonschade

In de volgende uitspraak van 21 mei 2014 van de rechtbank te Leeuwarden gaat het over de vraag betreffende aansprakelijkheid voor herstel van betonschade aan de Hermesbrug te Leeuwarden. De aannemer (Faber) vordert betaling voor de herstelwerkzaamheden, de gemeente vond, kort gezegd, dat het onder de garantie viel. Hieronder volgen de belangrijkste overwegingen. De beoordeling in conventie 7.1.Voor zover het debat van partijen ziet op de datum van oplevering van het werk, zal …Read More

Ontruiming op grond van overlast

In de volgende huurzaak heeft de rechtbank te Almelo op 20 mei 2014 een uitspraak gedaan over verplichte ontruiming. De rechter veroordeelt gedaagde tot verplichte ontruiming op grond van overlast en huurachterstand en geeft daarbij aan dat in deze zaak beide gronden op zich al voldoende zijn voor ontbinding van de huurovereenkomst. Hierna volgen de belangrijkste overwegingen van de kantonrechter die in kort geding uitspraak doet. 6.De kantonrechter beoordeelt de vordering tot ontruiming als volgt. [eiser] …Read More

Verplichte herbeoordeling van de aanbesteding bouw parkeergarage Amsterdam

Uit de volgende kort geding uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 9 april 2014 volgt dat de gemeente Amsterdam de bouw van een parkeergarage niet aan Smit’s Bouwbedrijf mag gunnen en volgt een verplichte herbeoordeling van de aanbesteding. Hierna volgen de belangrijkste overwegingen uit de beoordeling in uitspraak. Beheersmaatschappij Hegeman Nijverdal B.V., hierna te noemen: “Hegeman”, is de eisende partij, en de gemeente Amsterdam, stadsdeel West, is de gedaagde partij. …Read More

Hoofdverhuurder verplicht waarborgsom terug te betalen bij einde huurovereenkomst onderhuurder

Uit de volgende uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 28 maart 2014 blijkt dat de hoofdverhuurder bij voortzetting huurovereenkomst ex artikel 7:269 BW verplicht is om bij het einde van de huur de waarborgsom aan onderhuurder terug te betalen. Partijen zijn uiteindelijk over alles eens geworden, behalve de waarborgsom ad € 500,- bleef onderwerp van discussie en daarvoor hebben partijen de kantonrechter een uitspraak gevraagd. Hieronder volgen de belangrijkste overwegingen. …Read More

Incasso van een geldvordering

Hierna volgt een uitspraak over incasso van een geldvordering van de kantonrechter te Enschede van 4 maart 2014. Uit deze uitspraak blijkt dat alle omstandigheden van het geval van belang zijn om te bepalen wat precies de vordering is, en welke afspraken tussen welke partijen zijn gemaakt. Ook volgt hieruit dat een algemeen verweer achteraf van ontevredenheid over de verrichtte werkzaamheden niet voldoende is om de factuur niet te hoeven …Read More