Go to Top

Verzoekschrift wijziging akte van splitsing splitsingstekening VvE

Op 4 februari 2014 heeft de kantonrechter Bergen op Zoom, kort samengevat, de volgende beschikking gegeven / uitspraak gedaan.

Het verzoek

Verzoekster verzoekt de kantonrechter de splitsingstekening bij de akte van splitsing in overeenstemming te brengen met de feitelijke situatie.

De beslissing

Uit de in het geding gebrachte stukken en hetgeen ter zitting is besproken, blijkt dat zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 5:144 BW lid 1 sub c: de bouw of inrichting van het onderhavige gebouw dan wel de inrichting of aanduiding van de onderhavige grond beantwoordt niet of niet meer aan de omschrijving in de akte van splitsing. Het verzoek van [verzoekster] om de akte van splitsing in overeenstemming te brengen met de feitelijke situatie is in zoverre toewijsbaar.

Lid 2 van artikel 5:144 BW geeft aan de kantonrechter de mogelijkheid om aan de toewijzing van het verzoek voorwaarden te verbinden. Van deze bevoegdheid maakt de kantonrechter gebruik en wel om de volgende reden. Uit de in het geding gebrachte stukken en hetgeen ter zitting is besproken, is vast komen te staan dat er 25 appartementen zijn gerealiseerd in plaats van de oorspronkelijk geplande 23 appartementen. Onweersproken is, dat dit een wijziging met zich brengt in de breukdelen nu er een verdeelsleutel is ontstaan van X/90ste deel in plaats van X/88ste deel. Het onjuiste aantal van 23 appartementen en het onjuiste breukdeel van X/88ste, staan nog wel genoemd in de concept notariële akte, zoals deze als bijlage 3 bij het verzoekschrift is gevoegd. Op deze wijze voldoet de situatie zoals die notarieel zou worden vastgelegd nog steeds niet aan de situatie zoals deze feitelijk is. De kantonrechter verbindt aan de toewijzing van het onderhavige verzoek dan ook de voorwaarde, dat in de notariële akte ook het correcte aantal van 25 appartementen wordt opgenomen met het daarbij behorende breukdeel van X/90ste deel.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.E.M. Verjans, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 4 februari 2014, in tegenwoordigheid van de griffie


Heeft u vagen over dit bericht of behoefte aan direct advies, neem dan kosteloos contact op met Advocatenkantoor Hoveijn. Advocatenkantoor Hoveijn is onder andere gespecialiseerd in vastgoedrecht, aanbestedingsrecht en ondernemingsrecht.